Polityka prywatności

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU!

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu. Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Administrator – BERNARDO SPÓŁKA CYWILNA  ADAM BYRA, WOJCIECH STERNIK, DARIUSZ RYMARZ, Rynek Wielki 9 22-400 Zamość, NIP: 9223051594, tel. 84 639 39 00, e-mail: recepcja@artehotel.pl

1.2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.artehotel.pl

1.3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE.

2.1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

a. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2. Jak skontaktować się z Administratorem?

a. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: recepcja@artehotel.pl

2.3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczek).

b. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

2.4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

a. Dane zapisane w plikach cookies:

  • dane przetwarzane w celach funkcjonalnych – pliki cookies stosowane dla prawidłowego, technicznego działania Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
  • dane przetwarzane w celach analitycznych – pliki cookies stosowane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

b. Dane zapisane w logach serwera – dane przetwarzane są w celach technicznych; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

2.5. Czy podanie danych jest konieczne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

a. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości podjęcia określonych działań czy osiągnięcia określonego celu.

b. Podanie danych, które nie są Administratorowi niezbędne odbywa się na podstawie decyzji samego Użytkownika tzn. po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

2.6. Odbiorcy danych.

a. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług partnerów tzn. podmiotów wspierających jego działalność.

b. Partnerzy Administratora:

  • podmiot obsługujący infrastrukturę serwerową oraz świadczący obsługę techniczną Serwisu,
  • dostawca narzędzi statystycznych i analitycznych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w rozdziale „Pliki cookies” poniżej.

2.7. Przekazywanie danych do państw trzecich.

a. W związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi udostępnianych przez dostawcę – firmę Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

b. Dostawca narzędzi gwarantuje właściwy poziom ochrony danych poprzez korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

2.8. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

a. W zakresie plików cookies do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki lub do czasu ich wygaśnięcia, co odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

b. W zakresie logów serwera przez 2 miesiące.

2.9. Jakie prawa ma Użytkownik?

a. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

b. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo – o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów.

e. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

f. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.10. Profilowanie.

a. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

2.11. Bezpieczeństwo danych.

a. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, na podstawie zgodnych z prawem żądań.

b. Administrator zapewnia poufność i ochronę przekazanych mu danych osobowych:

  • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

c. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również jego partnerzy i wszystkie podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych Administratora.

ROZDZIAŁ 3. PLIKI COOKIES.

3.1. Co to są pliki cookies?

a. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

b. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

3.2. Dostęp do danych z plików cookies.

a. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy jego partnerów (cookies podmiotów trzecich).

b. Cookies własne wykorzystywane są na potrzeby Administratora – służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

c. Cookies partnerów (podmiotów trzecich) – Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi wspierających funkcjonowanie Serwisu. Z tego powodu pliki cookies mogą być także odczytywane przez dostawcę narzędzi – firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Do narzędzi Google stosowanych przez Administratora należy kod Google Analytics wykorzystujący pliki Google w ramach usługi Google Analytics i służący do analizy ruchu w Serwisie. Dzięki niemu pozyskiwane są m.in. takie informacje jak: rodzaj urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownicy odwiedzają Serwis, wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, źródła przejścia do Serwisu oraz dane geograficzne i demograficzne (przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania określone na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie).

d. Administrator informuje, że w wyniku korzystania z automatycznych narzędzi pozyskuje wyłącznie dane o charakterze zbiorczym i anonimowym. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Administrator otrzymuje analizy statystyczne, na podstawie których dokonuje optymalizacji Serwisu. Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi sprawia jednak, że przeglądarka Użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od dostawcy narzędzi. Administrator nie ma wpływu na zakres i sposób wykorzystania tych danych – dostawca staje się samodzielnym administratorem danych. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

e. Więcej na temat wykorzystywania przez Google informacji udostępnianych w witrynach internetowych (także w tym Serwisie) znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

3.3. Jak można zarządzać plikami cookies?

a. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

b. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

c. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki – np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

d. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.

e. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

ROZDZIAŁ 4. LOGI SERWERA.

4.1. Co to są logi serwera?

a. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe nazywane logami serwera.

4.2. Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera.

a. Adres IP Użytkownika.

b. Informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

c. Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

d. Przesłana ilość danych.

e. Data i czas dostępu.

4.3. Opis informacji w logach serwera.

a. Mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

b. Są zapisywane i przechowywane na serwerze.

c. Są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Pozostałe informacje.

a. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

b. W przypadku pytań lub opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: recepcja@artehotel.pl